چهارشنبه، 23 بهمن 1398 10:42 کد خبر : 13981123003
امین روانان
گزارش تصویری ازاستقبال از سفر مهندس عدل هاشمی در حوزه سراسیاب و‌ممبی و‌لیکک

به گزارش رهیافت جنوب عدل هاشمی عصر دیروز به روستاهای آب الوان و بخش سراسیاب و حوزه ممبی رفت و از نزدیک با مردم این حوزه دیدار و گفتگو کرد .

گزارش تصویری ازاستقبال از سفر مهندس عدل هاشمی در حوزه سراسیاب و‌ممبی و‌لیکک گزارش تصویری ازاستقبال از سفر مهندس عدل هاشمی در حوزه سراسیاب و‌ممبی و‌لیکک گزارش تصویری ازاستقبال از سفر مهندس عدل هاشمی در حوزه سراسیاب و‌ممبی و‌لیکک گزارش تصویری ازاستقبال از سفر مهندس عدل هاشمی در حوزه سراسیاب و‌ممبی و‌لیکک گزارش تصویری ازاستقبال از سفر مهندس عدل هاشمی در حوزه سراسیاب و‌ممبی و‌لیکک گزارش تصویری ازاستقبال از سفر مهندس عدل هاشمی در حوزه سراسیاب و‌ممبی و‌لیکک گزارش تصویری ازاستقبال از سفر مهندس عدل هاشمی در حوزه سراسیاب و‌ممبی و‌لیکک گزارش تصویری ازاستقبال از سفر مهندس عدل هاشمی در حوزه سراسیاب و‌ممبی و‌لیکک گزارش تصویری ازاستقبال از سفر مهندس عدل هاشمی در حوزه سراسیاب و‌ممبی و‌لیکک گزارش تصویری ازاستقبال از سفر مهندس عدل هاشمی در حوزه سراسیاب و‌ممبی و‌لیکک گزارش تصویری ازاستقبال از سفر مهندس عدل هاشمی در حوزه سراسیاب و‌ممبی و‌لیکک گزارش تصویری ازاستقبال از سفر مهندس عدل هاشمی در حوزه سراسیاب و‌ممبی و‌لیکک

نظر جدید

پربازدیدها