دوشنبه، 14 مهر 1399 12:41 کد خبر : 13990714003
مهرداد جهان خواه
باقیاس جمعیتی (شهرهای پاتاوه ومادوان) طبق افزایش آسیبهاومعظلات اجتماعی بخش دیشموک وفاصله طولانی بانزدیکترین اورژانس اجتماعی(100کیلومتر)لازم بودمسئولین محترم امرچنین اورژانسی رادرشهردیشموک راه اندازی میکردند که باعث میشدبخش همجوارچاروسا (واقع در20کیلومتری شرق دیشموک)ازاین خدمات دولت نیزبهره مندمیشد.
جای‌خالی"‌اورژانس اجتماعی"دربخش آسیب زا

"رهیافت جنوب"
شهردیشموک(دژموک)
شهری زیبا وگمنام  که درطی دوسال اخیربدلیل وقوع وافزایش آسیبهای اجتماعی(خودکشی/خودسوزی)نگاه تمام مردم و رسانه های ایران وجهان را به خودجلب کرد.
 ازسال94تافرودین98شاهد
خودکشیهای زیادی دراین بخش بودیم. بخش محروم دیشموک با بیش از ۲۵ هزار نفر جمعیت یکی از بخش های محروم در استان کهگیلویه و بویراحمد است.
طی سالهای گذشته به دلیل فقر و محرومیت معضلات اجتماعی در این بخش از رشد قابل توجهی برخوردار بود.

 خودکشی، خودسوزی و طلاق در این بخش محروم توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرده بود.
معضلات اجتماعی باعث شد مسئولان کشوری،استانی و نمایندگان مجلس از این بخش بازدید داشته باشند.
طی یکسال گذشته برنامه ها آموزشی و فرهنگی خوبی از سوی نهادهای مختلف اجرا شده وچندین پایگاه خدمات اجتماعی ومشاوره ای دربخش دیشموک راه اندازی شده است،اماجهت مقابله، کاهش و یاحذف برخی آسیبهای اجتماعی دربخش آسیب زای دیشموک،ایجادوراه اندازی اورژانس اجتماعی ضروریت دارد.
درنشستی که دراواخراردیبهشت ماه1398درمحل بخشداری دیشموک برگزارشد،مسئولین وقت ازقبیل سرکارخانم آذرصفایی نیامدیرکل اموربانوان مدیرکل بهزیستی،رئیس اداره بهزیستی شهرستان کهگیلویه،رئیس ادره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان ومسئولین شورای اداری بخش دیشموک حضورداشتند‌.
باتوجه به حساسیت موضوع  ایجادوراه اندازی اورژانس اجتماعی درشهردیشموک مطرح شد.اماباتوجه به نرم جمعیتی
(حداقل50هزارنفرجمعیت)این درخواست ازطرف مسئولین بهزیستی ردشد.
باتوجه به فاصله نزدیک90کیلومتری بخش دیشموک بامرکزشهرستان وهمچنین فاصله60کیلومتری بخش چاروساباشهرستان، این دوبخش از داشتن اورژانس اجتماعی محروم اند.لازم به ذکراست که در18مهرماه98نیزحبیب‌الله مسعودی فرید
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشوروخانم طیبه سیاوشی نماینده وقت مردم تهران به شهردیشموک سفرکردند وقول همکاری دادند.
چنانچه دوبخش دیشموک وچاروسا(قلعه رئیسی)درحال حاضربیش از50هزارنفرجمعیت دارند.چندروزپیش خبری برایجادوراه اندازی اورژانس اجتماعی درچندین شهراستان به گوش رسید.باقیاس جمعیتی (شهرهای پاتاوه ومادوان) وافزایش آسیبهاومعظلات اجتماعی بخش دیشموک وفاصله طولانی بانزدیکترین اورژانس اجتماعی(100کیلومتر)لازم بودمسئولین محترم امرچنین  اورژانسی رادرشهردیشموک ایجادمیکردند که خودباعث میشدبخش همجوارچاروسا
(واقع در20کیلومتری شرق دیشموک)ازاین خدمات دولت نیربهره ببرد.
درپایان لازم میدانم ازپیگیری ونگاه ویژه  مسئولین بهزیستی استان جناب آقای عظیمی فرمعاونت محترم بهزیستی،  آقای افشانده رئیس بهزیستی شهرستان کهگیلویه وآقای امیری نژادرئیس اداره بهزیستی بخش دیشموک تشکر کنم.
به امیدروزی که شاهدایجاد و راه اندازی اورژانس اجتماعی در شهردیشموک باشیم.جای‌خالی

نظر جدید

پربازدیدها