پنج شنبه، 26 فروردین 1400 00:00 کد مقاله : 14000126002
سیروس بزمی
طنز لری در مورد انتخابات شوراها به قلم شیروان طاهری

رهیافت جنوب/ بنام خالق بی همتا.
متن طنز لُری به قلم شیروان طاهری.
تقدیم به همه لُر زبانان عزیز ویژه مردم فهیم ایل با صلابتم *بهمئی* آنان که حماسه سازان تاریخ بودند وهستند.
یه روزی چی بقیه‌ی روزَل وقصت دور زِدَن م خیاون  لواسلهَ ایکنم وبَرم یه ماسکی هم اَ پاری تَیمهَ ایزنمش سر پوزم اَ حونه اِیزنم ودَر.
همی م خیاون که ایرم وا دومِن مَی یه چی وَم ایگو یه خَوَرلی هه هوشِت وَ خوت بوی..
ماسک نماره هم بَندلش فراخ بیرن هردقه از سر پوزم شوِر ایبی ایومه ور جیقُم و مو ایکشیدمِش وابالا.
همی حین یه ولا تیم ایسومهَ هوشم ایره تَه یه ماشی سفیدی تا مِی گوی  خمه زِر نظر داره اما بیخیال رَهمه گردم رَدم.
ماشی وکو ره نهام زه سر تُرمُز واسا خدا چو کنم وَی گَپ، سه نفر آدم کت شلواری وا عاینک دودی اَ م ماشی درومن اومن سی تَه ما اَ قضا ماسک هم نداشتن و مو بیشتر زَهلم ره، اشنیده بیرم یه عده که کرونا دارن ایاین م شَهرَل آدمل مهموُ وَ مریض ایکنن همی گپ وَ یادم اومه رنگم سفید وابی زونیَلُم سُس کردن یه ولا گدم چته مرد مه خُدا غَضَوَت کهِ وَ خُت بیو.
 اونو هم یکیش نها ایومه دوتاش دیندا برَس نرَس ایکنن یکیش ایوَرموشنَه ایگرم تا او دوتا برسن یه ولا ایزنم زِر دَسش گدم پَر م همو خیاون وا بالا.
اَ زَهله خم جُراَت نیکردم سَل وا پس کنم  اما احساس ایکردم که وَ پَیم ایاین چی شکالی همی م خیاون ایجَهسُم وا بالا و اونو م جِرُم..
  بَخت ایما که بخهَ بخاوسه باد ایزنه زِر ماسک ایارش سر تیَلم  
 دنیا وَرم سهِ وابی کارتونل آسبابازی بچیل ایاین وا زِر پایلم ایرم مِ آسمون‌ م زمین وکارتونل که وابیرم وگِل خَیک وآسبابازی ا سرم وا ریز دا تموم خیاون پُر وابی اَ آسبابازی..
سَل ایکنم‌وا دومن تا حونت آباد وری بِجه که بنکو وَت رسی ایوریسیم انو مو بجُم و ای وخدا بی خَورل م جرُم.
سَل ایکنم او تای خیاون تا کوچه‌ی گدم برم م همو کوچه اَ دسشو بفکُم
 ایجُم م‌ خیاون بین ماشیل یه پایه راس ایکنم چی شکالی اَ ری بلوار بپیِرُم شلوارم اَ م بچ ایگه شِر تا زِر کمربند یَلای یَلا ایبوی عتنای وشلوار دِرده نیکنم.
ایفیچم م کوچه یه دسمه اینم پسم یکیشه جلوم که دِردی شلواره بگرم بند کاوش ایره زِر پام سر پوز م زمین که وابیرم‌ تموم بدنم درد پتی وابی انگار سه نفر آدمی ایمانهَ اَ سَر سه طوقه‌ی وِرداین اومه وگِل دَهسلُم زونیلم خین وشو چیر ایکه جون م بدنم نبی که تکون بخرم بنکو هم وم رسی گدم ده تمومی اشدته بخون..
یکی اَ کت شلواریل ایشینه بالای سرم وا همو خلُل نفسی که ایومه بالا  گدم حالو په چام‌ایخوین بخت کی وکی اشتباه گرِدینم ایشا چه خیرتونه مو کاری نکردم دآروه گو چینِی حالت خووِ مه نیشنَهیم گدم نه په کیی زندیهَ وی پسین وم تَهل کردی.
گو مو کُر فلونیم  ننه بوم و مرحوم بوات یه علاقیی ویه داشتن گدم بیام ا نزدیک زیارتت کنم.
ایسو که دیدم نیخوین بکشنم‌ وهِریم اومم وریسام نشهسم.
 گو ای دوره ثبت نام کردم سی شورا خت وحونت وفک فامیلت ایخُم که یه دَهس رای وم بدین تامرهمی بوم سی زخمل و دردلتو یه جای خووی هم وتو اینم سر کار.
جرات نیکردم بگم رای نیریم گدم باش سر تیَم  ینه که اشنی وریسا وآدر وَ ایما واو لواسل دِرده واو بدن پره پره نکه رهشه گرو ره ما هم وا بدن خینالی لواسل خَیکی و دِرده خَرسون ونالون وهسیم وره سی حونه م دل خم ایگدم رای وَت ایرُم اما نه ایسو...  
امیدوارم مورد پسندتان واقع گردیده باشد.

 

نظر جدید
پربازدیدها