جمعه، 16 مهر 1400 22:21 کد خبر : 14000716002
مهرداد جهان خواه
راوند: از بسیج سازندگی سپاه فتح در ساخت این مصلی، بنیادعلوی برای تجهیز و افتتاح دارالقرآن، وهمچنین خانواده های محترم افشین و نیکبخت که درتجهیزمصلی ودراختیاردادن زمین مصلی همکاری کردند،تشکر وقدردانی کرد.
اولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شد

"رهیافت جنوب"اولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهربرگزارشد.

اولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شد
حجت الاسلام علی اکبر راوند با اشاره به برگزاری اولین نمازجمعه در مصلی نمازجمعه شهر دیشموک افزود: خوشحالیم که این مرکز بزرگ فرهنگی در بخش دیشموک ساخته شده از بسیج سازندگی سپاه فتح در ساخت این مصلی، بنیادعلوی برای تجهیز و افتتاح دارالقرآن، وهمچنین خانواده های محترم افشین و نیکبخت که درتجهیزمصلی ودراختیاردادن زمین مصلی همکاری کردند،تشکر وقدردانی کرد.
لازم الذکراست درطی حدود ده سال اخیر تمام نماز جمعه های شهردیشموک درمسجد مرکزی شهر(صاحب الزمان ع)برگزارمیشد.اولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شداولین نمازجمعه عبادی سیاسی شهردیشموک درمصلی تازه تاسیس این شهراقامه شد

نظر جدید

پربازدیدها