دوشنبه، 02 اسفند 1400 00:00 کد مقاله : 14001202003
مهرداد جهان خواه
باتوجه به مشکلات زیاد این بخش و حفاظت از درختان بلوط به عنوان میراث گرانبهای زاگرس وجود یک نیروی بومی ومستقر در بخش میتواند کمک بیشتری به بخش محروم وتوانمند دیشموک بنماید ...
‌یکی از مهمترین ادارات  بخش دیشموک  همچنان بدون ریاست اداره میشود

‌"رهیافت جنوب"

مهمترین اداره بخش دیشموک  بدون ریاست اداره میشود.به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب یکی از مهمترین ادارات بخش دیشموک اداره منابع طبیعی این بخش است.بخش دیشموک باتوجه به گونه های مختلف ونادر درختان،گیاهان وجانوران در استان یک بخش مهم و باارزش است.بیش  از یکماه است که آقای علی کریمی مسئول سابق  اداره منابع طبیعی بخش دیشموک به سمت  معاون اداره مناطبیعی وآبخیزداری شهرستان کهگیلویه انتخاب شد.از آن تاریخ تا به امروز2اسفندماه1400مهمترین اداره حیاتی بخش دیشموک با96هزارهکتارمراتع وجنگل تنها با با یک نفر اداره میشود‌.آقای شریعت تنها نیروی جنگلبان/محیطبان  اداره منابع طبیعی بخش دیشموک است که این روزها باید جوابگوی ارباب رجوع های زیاد بخش باشد وطبیعتا سرکشی وبازدید از96هزارهکتار ازعهده ی ایشان به تنهایی  بر نمی آید.بیشترین حجم بالای قطع درختان درتمام نقاط بخش محسوس است. جنگلهای دورافتاده روستای  آجم،میدان،رودریش،سبزمیر،مهتاب،دلی کما(حومه شرقی) تا حومه غربی بخش ازجمله،سرگچ،چندار،دلی،سردو وسرهنگ درنبودنیروی دیده بان ومدیر مقتدر درحال ازبین رفتن هستند. درتمام سیستم های معمول مدیریتی واداری  نهادهای خرد وکلان باریاست اداره میشود ویا تا مشخص شدن گزینه ریاست برای مدت کوتاهی امورمحوله رابه یک سرپرست محول میکنند(تفویض اختیارات) تا گزینه ریاست مشخص شود.اما ظاهرا عدم توجه  مدیرکل منابع طبیعی وابخیزداری استان کهگیلویه وبویراحمد وریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کهگیلویه رانشان میدهد.کوه دل افروز دیشموک سومین نقطه در دنیاست که محل  رویشگاه گیاه دارویی ونایاب کرفس(کلوس)است.

آسیبهای محیط زیستی وبازار داغ ذغال بلوط
بخش دیشموک یکی از بزرگترین بخشهای شهرستان کهگیلویه است.از مرزهای طبیعی با شهرستان مارگون تامرز کوهستانی با استانهای چهارمحال وبختیاری وخوزستان.
طبیعتا کنترل وسرکشی این حجم بسیار گسترده از مراتع طبیعی در بخش 23هزارنفری دیشموک امری دشوار وغیرقابل کنترل است.از قطع درختان بلوط و قاچاق زغال بلوط آماردقیقی در دست نیست اما در شرایط حاضر در اداره ای که بدون ریاست و دیده بان درحال گذراندن امور ست آسیبهای مربوط باید بسیار زیادتر از قبل است.شدت آسیب ورقابت در تهیه ذغال بلوط درروستاهای بخش دیشموک شبیه مسابقه تسلیحاتی ست.مسابقه ای که برای فروش هرگونی حدود15تا20کیلوگرمی به قیمت حدودهفتاد70هزار تومان گزارش شده است.
گونی هایی که به قیمت از دست دادن جان  بلوط های جوان وکهنسال بخش دیشموک تمام میشود.
آنچه ابعاد ماجرا را دردناکترمیکند نبودنیروی  دیده بان در اداره منابع طبیعی بخش دیشموک است. در نرم معمولی واستاندارد حفاظت ازمحیط زیست داخلی بخش دیشموک نیازمندحداقل15نفرنیروی دیده بان است.دیده بان هایی که باید درکاهش وجلوگیری از آسیب محیط زیستی در مراتع حضور داشته باشند،رکن اساسی وغایب   این مجموعه اند.گرچه نزدیک به ده نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی دارای مدارک کارشناسی وکارشناسی ارشددر شهر دیشموک حضور دارندومیتوانند معضل کمبود ونبود نیروی انسانی در بخش را جبران کنند..نیروی پروازی یا بومی؟؟؟
درشرایط حاضر انتخاب ریاست اداره منابع طبیعی بخش دیشموک از 
اختیارات قانونی ریاست محترم  اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان است .گرچه سایرعوامل فرعی وحاشیه ای سیاسی درانتخاب سمت ریاستها بی تاثیرنیست،شکی نیست. اما باتوجه به حساسیت موضوع لازم است از نیروهای حال حاضر ادارات زیر مجموعه جهادکشاورزی ومنابع طبیعی بخش دیشموک استفاده شود.نیروهای جوان و باتجربه ای که شناخت کافی از بخش دارندو آسیبها وتوانمندی های بخش دیشموک را به بیشتر وبهتراز نیروهای غیربومی وپروازی  درک خواهندکردالبته منکر توانمندی افراد غیر بومی نیستیم اما باتوجه به مشکلات زیاد این بخش و حفاظت از درختان بلوط به عنوان میراث گرانهای زاگرس وجود یک نیروی بومی ومستقر در بخش میتواند کمک بیشتری به بخش محروم وتوانمند دیشموک بنماید..‌یکی از مهمترین ادارات  بخش دیشموک  همچنان بدون ریاست اداره میشود

نظر جدید
پربازدیدها