جمعه، 09 اردیبهشت 1401 00:00 کد مقاله : 14010209005
مهرداد جهان خواه
گزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس
گزارش‌تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس

"رهیافت جنوب"

گزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموک.مردم ولایتمدار شهردیشموک امروز جمعه 9اردیبهشت همزمان با سراسر جهان با حضور پرشور در راهپیمایی روز  قدس، از ملت مظلوم فلسطین دفاع و با آرمان های امام و رهبری تجدید پیمان کردند.گزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموکگزارش تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس در دیشموک

گزارش‌تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس گزارش‌تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس گزارش‌تصویری ازحضورپرشورمردم شهردیشموک در راهپیمایی روز قدس

نظر جدید
پربازدیدها