پنج شنبه، 17 شهریور 1401 23:14 کد خبر : 14010617001
مهرداد جهان خواه
محمدکریم آریا:مدیرکل اداره بهزیستی استان کهگیلویه وبویراحمد درخصوص اجرای طرح گفت ؛ این طرح با همکاری موسسات و مراکز غیر دولتی با حضور ۱۴ تسهیلگر و ۲۰گروه از نوجوانان دختر و پسر و زنان به صورت جداگانه اجرا میگردد.
اجرای‌طرح‌مشارکت‌اجتماعی زنان ونوجوانان(مانا)درمحلات استان‌کهگیلویه‌وبویراحمد /۲۰گروه فعال شد

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب، طرح مشارکت اجتماعی زنان ونوجوانان (مانا) درمحلات استان کهگیلویه وبویراحمداجرا شد.اجرای طرح مشارکت اجتماعی زنان و نوجوانان(مانا) در ۹شهرستان ، این طرح مربیان و تسهیل گران بهزیستی، نوجوانان و جوانان ۱۳ تا ۱۸ سال و زنان ۱۸تا ۵۰ سال را با هدف

- افزایش شناخت نسبت به مسائل و آسیب های اجتماعی نوجوانان

- اصلاح نگرش درجهت جمع گرایی وکارگروهی- افرایش مهارت های کارگروهی ومشارکتی تحت آموزش خود قرار میدهد .محمد کریم آریا ، مدیرکل اداره بهزیستی استان کهگیلویه وبویراحمد درخصوص اجرای طرح گفت ؛  این طرح با همکاری موسسات و مراکز غیر دولتی با حضور ۱۴ تسهیلگر و ۲۰گروه از نوجوانان دختر و پسر و زنان به صورت جداگانه اجرا میگردد . دراین طرح مخاطبین طی  12 جلسه آموزش اقدام به تدوین و اجرای پروژه های مبتنی بر مشارکت  در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی مینمایند . طرح از اول تیرماه سال جاری در حال اجرا می باشد.

اجرای طرح مشارکت اجتماعی زنان ونوجوانان (مانا) درمحلات استان کهگیلویه وبویراحمد/ ۲۰گروه فعال شداجرای طرح مشارکت اجتماعی زنان ونوجوانان (مانا) درمحلات استان کهگیلویه وبویراحمد/ ۲۰گروه فعال شداجرای‌طرح‌مشارکت‌اجتماعی زنان ونوجوانان(مانا)درمحلات استان‌کهگیلویه‌وبویراحمد /۲۰گروه فعال شداجرای طرح مشارکت اجتماعی زنان ونوجوانان (مانا) درمحلات استان کهگیلویه وبویراحمد/ ۲۰گروه فعال شداجرای طرح مشارکت اجتماعی زنان ونوجوانان (مانا) درمحلات استان کهگیلویه وبویراحمد/ ۲۰گروه فعال شداجرای طرح مشارکت اجتماعی زنان ونوجوانان (مانا) درمحلات استان کهگیلویه وبویراحمد/ ۲۰گروه فعال شداجرای طرح مشارکت اجتماعی زنان ونوجوانان (مانا) درمحلات استان کهگیلویه وبویراحمد/ ۲۰گروه فعال شداجرای طرح مشارکت اجتماعی زنان ونوجوانان (مانا) درمحلات استان کهگیلویه وبویراحمد/ ۲۰گروه فعال شداجرای طرح مشارکت اجتماعی زنان ونوجوانان (مانا) درمحلات استان کهگیلویه وبویراحمد/ ۲۰گروه فعال شداجرای طرح مشارکت اجتماعی زنان ونوجوانان (مانا) درمحلات استان کهگیلویه وبویراحمد/ ۲۰گروه فعال شداجرای طرح مشارکت اجتماعی زنان ونوجوانان (مانا) درمحلات استان کهگیلویه وبویراحمد/ ۲۰گروه فعال شداجرای طرح مشارکت اجتماعی زنان ونوجوانان (مانا) درمحلات استان کهگیلویه وبویراحمد/ ۲۰گروه فعال شد

نظر جدید

پربازدیدها